Din klimaprofil

Via fanerne til venstre kan du få inspiration til klimasikringen af dit boligområde. Oplysningerne kan bruges til at vurdere din klimaprofil – det vil sige hvor udsat området er for f.eks. oversvømmelser i forbindelse med voldsomme skybrud.

Du finder også links til Naturstyrelsens Blue Spot-kort, der kan hjælpe dig med at få overblik over dine udfordringer og muligheder via en risikovurdering. Eller du kan gå et spadestik dybere med avancerede GIS-analyser eller hydraulisk modellering.

Nederst på siden finder du link til en Excel-baseret beregningsmodel, hvor du kan indtaste alle dine oplysninger for at få en fuld klimaberegning for dit boligområde.

Mere regn – flere problemer


Voldsomme regnhændelser øger risikoen for overbelastning af de eksisterende afvandingssystemer, kloakker, dræn, vandløb m.m. Når de eksisterende systemer overbelastes, vil vandet strømme på terræn, indtil det kan afledes eller siver ned i jorden. Nogle steder vil vandet samle sig i lavninger i terrænet.

En kortlægning af lavninger og strømningsveje vil angive, på hvilke arealer der er størst risiko for, at vandet samler sig, og hvor vandet primært vil strømme på terræn.

En grov screening af problemerne

På Naturstyrelsens hjemmeside kan det såkaldte Blue Spot-kort hjælpe dig med at undersøge, om din ejendom ligger i et område med risiko for oversvømmelse. Du finder Blue Spot-kortet ved at klikke her.

Blue spot

Eksempel på Blue Spot kort. Dette kort kan sammenlignes med kortet nedenfor under afsnittet “Avanceret analyse af terræn“.

Blue Spot-kortet giver et hurtigt overblik over terrænet med lavninger og det er gratis tilgængeligt for alle. Kortet forholder sig kun til den enkelte fordybning og ikke til sammenhængen mellem lavningerne eller hele terrænet under ekstrem regn. F.eks. bliver visse lavninger først fyldt når andre opstrøms lavninger er fyldt. Ved at vælge “lavninger” i menuen kan man se hvor meget vand der skal til at fylde en lavning. Men disse tal tager ikke hensyn til afløbssystemets kapacitet i området, ej heller hensyn til jordens hydrauliske ledningsevne. Jo mindre vand der skal til at fylde en lavning, jo mere kritisk er det. Blue Spot kortet kan derfor kun bruges til en meget grov screening om ens ejendom ligger kritisk i terrænet i forhold til oversvømmelsesrisiko. Det bør være en rådgiver, der foretager en vurdering af Blue Spot kortet.

Man kan ydermere se de overordnede strømningsveje, som vandet vil følge under ekstrem regn.

MiljøGIS_strømningsveje
Menuvalg: I menuen til venstre vælges “Vandløb” og herunder “Strømningsvejes oplandsstørrelse”

Disse strømningsveje tager dog ikke hensyn til bygninger.

Blue Spot-kortet kan kun bruges til en meget grov screening af oversvømmelsesrisikoen. Hvis du ønsker et mere korrekt billede af, hvordan vandet vil fordele sig under ekstrem regn, kan du få hjælp af en rådgiver til at gennemføre en avanceret analyse af terrænet eller endnu bedre en hydraulisk model af afløbssystemer og vand på terræn.

Avanceret analyse af terræn

Med den avancerede analyse af terræn kan man se mere detaljerede strømningsveje, hvor der er også er taget hensyn til bygninger, hvor meget vand der skal til at fylde de enkelte lavninger og man kan lægge en antagelse ind om hvor meget vand afløbssystemet forventes at kunne håndtere. Men der regnes ikke dynamisk på vandet i modellen.

Avanceret terrænanalyseEksempel på en avanceret analyse af terræn. Oversvømmelsesudbredelse for henholdsvis 50, 100 og 150 mm regn (rød, gul, blå) nedbørshændelser.

Hydraulisk modellering

Hydraulisk modellering er den mest præcise beregningsmetode, vi kender. Modellen indregner på dynamisk vis afløbssystemer og vand på terræn for at bestemme oversvømmelsesrisikoen for en ejendom. På kortet herunder kan man se, hvor mange cm vand der vil stå op af den konkrete ejendom ved en bestemt regnhændelse. De maksimale vanddybder er angivet på kortet.

Mike_Flood

Video letter overblikket
Med hydraulisk modellering kan der også laves videoer, som viser vandets bevægelser. Herunder viser vi et eksempel på et hydraulisk modelresultat, der viser, hvordan vand strømmer på terræn.

Du kan få en rådgiver til at hjælpe dig med at sætte skub i den hydrauliske modellering.

Beregn din klimaprofil

Ved at følge linket herunder kommer du til den Excel-baserede klimamodel, hvor du kan indtaste alle dine oplysninger for at få en risikoscreening af dit boligområde – og for at finde de klimasikringstiltag, der passer bedst til dine behov.

Gå til klimamodel

Med beregningsmodellen kan du bl.a. få overblik over investerings- og driftsomkostninger, den forventede effekt på din forsikringspræmie og den rekreative værdi af forskellige tiltag. Den samlede værdi vises i modellen som en huslejekonsekvens.